Charakterystyka projektu

„W trosce o bezpieczną i szczęśliwą rodzinę”2019

Projekt realizowany jest w ramach  rządowego programu  osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” priorytet I. „Rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy
w rodzinie”.

Czas trwania projektu:

Projekt realizowany jest w okresie maj – grudzień 2019. Zadania projektowe będą kontynuowane
po zakończeniu projektu w mniejszym wymiarze.

OCZEKIWANE cele PROJEKTOWE:

 1. Poszerzenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie w Powiecie
 2. Podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy i skutków przemocy
 3. Wzrost kompetencji wychowawczych rodziców i prawidłowych wzorców wychowawczych
 4. Zwiększenie kompetencji osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

PROJEKT OBEJMUJE REALIZACJĘ NASTEPUJĄCYCH DZIAŁAŃ:

DZIAŁANIE 1. ORGANIZACJA SPOTKANIA INFORMACYJNEGO ROZPOCZYNAJĄCEGO DZIAŁANIA PROJEKTOWE i OGŁOSZENIE INSPIRACJI DLA GMIN  .

DZIAŁANIE 2. ORGANIZACJA WARSZTATÓW, POGADANEK I KONSULTACJI DOTYCZĄCYCH RELACJI RODZINNYCH I RODZICIELSKICH

 1. POGADANKI DLA MŁODZIEŻY (1 godzinne)
 2. POGADANKI DLA RODZICÓW (1 godzinne)
 3. PROGRAM ARCHIPELAG SKARBÓW DLA SZKÓŁ (dla młodzieży i rodziców)
 4. WARSZTATY „SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”; (10 x 2 godz.), I – 2 cykle
 5. WARSZTATY „SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”; (10 x 2 godz.), II – 1 cykl
 6. WARSZTATY dla rodziców małych dzieci – „BEZ KLAPSA – JAK Z MIŁOŚCIĄ I SZACUNKIEM WYZNACZAĆ DZIECKU GRANICE”, (6 x 2 godz.), 3 cykle
 7. WARSZTATY „SUPER TATA”, (6 godz.), 1 cykl
 8. WARSZTATY „SUPER MAMA”, (6 godz.), 1 cykl
 9. WARSZTAT DLA MAŁŻEŃSTW – „Jak budować relacje małżeńskie?”, (10 x 2 godz.), 1 cykl
 10. WARSZTAT DLA TEŚCIÓW „SUPER TEŚCIOWA, SUPER TEŚĆ”; 2 cykle
 11. KONSULTACJE INDYWIDUALNE;

DZIAŁANIE 3. KAMPANIA „BIAŁEJ WSTĄŻKI”.

DZIAŁANIE 4: PRZYGOTOWANIE SPECJALISTÓW DO PRACY Z RODZINĄ W ZAKRESIE PROFILAKTYKI

 1. KONFERENCJA PROFILAKTYCZNA dla wychowawców, pracowników służb społecznych, osób pracujących z rodzinami:
 2. SZKOLENIE DLA LIDERÓW MŁODZIEŻOWYCH „FAIR PLAY”’:
 3. SZKOLENIE certyfikujące dla „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – cz. I

SZKOLENIE certyfikujące dla „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – cz. III

 1. SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w podejściu TSR
 2. GRUPA WSPARCIA – KONSULTACYJNA – dla specjalistów pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8 spotkań x 3 godz.
 3. SPOTKANIA NA TERENIE GMIN, dotyczące wdrażania profilaktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy

DZIAŁANIE 5: DIAGNOZA ZJAWISKA PRZEMOCY