Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach w Suwałkach w związku z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki, e-mail: pcpr@powiat.suwalski.pl, tel.: 87 565 92 80, fax: 87 565 92 84.

2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki, e-mail: iod@powiat.suwalski.pl, tel. 87 565 92 00. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie[1] oraz ustawy o pomocy społecznej[2] w celu realizacji zadań publicznych powiatu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy społecznej[3].

4. Podanie danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale jeżeli chcecie Państwo wziąć udział w programie, zobowiązani jesteście do podania tych danych, których zakres wynika z przepisów prawa. Jeżeli Państwo nie podacie swoich danych, nie będziecie mogli wziąć udziału w programie i uzyskać pomocy.

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane lub udostępniane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6. Państwa dane osobowe zawarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez czas określony w przepisach archiwalnych[4]  .

7. Posiadają Państwo prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania tych danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz usunięcia w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

8. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest nieprawidłowe, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. W trakcie przetwarzania Państwa danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.


[1] ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 ze zm.)

[2] ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.)

[3] w związku z art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1 z późn. zm.)

[4] przez minimum 10 lat, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia sprawy (okres przechowywania dokumentacji), czyli zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2019 r. poz. 553)