Konkurs

Konkurs

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w SUWAŁKACH

w ramach projektu „W trosce o bezpieczną i szczęśliwą rodzinę”

OGŁASZA KONKURS

skierowany do Gmin z terenu powiatu suwalskiego

inspirujący działania na rzecz rodzin w powiecie suwalski 

„W TROSCE O BEZPIECZNĄ I SZCZĘŚLIWĄ RODZINĘ – INSPIRACJE DLA GMIN”

 Przedłużono termin zgłoszeń

Regulamin konkursu

REGULAMIN  KONKURSU

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie.
 2. Organizatorem konkursu pt. „W trosce o bezpieczną i szczęśliwą rodzinę – Inspiracje dla Gmin jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach.
 3. Konkurs adresowany jest do wszystkich Gmin z terenu powiatu suwalskiego.
 4. Konkurs jest organizowany w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w ramach projektu „W trosce o bezpieczną i szczęśliwą rodzinę”, a mianowicie:
  • Inspirowania Gmin i docenienia ich działań w zakresie podejmowania inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa i dobra miejscowych rodzin.
  • Rozwoju działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wsparcia rodzin w trudnych sytuacjach.
 5. Przedmiotem konkursu jest prezentacja multimedialna wybranego działania lub projektu działań realizowanych przez Gminę/gminną jednostkę organizacyjną  na przestrzeni ostatnich 2 lat na rzecz bezpieczeństwa i dobra lokalnych rodzin oraz na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wsparcia rodzin w trudnych sytuacjach. Czas trwania prezentacji nie może być dłuższy niż 5 minut.
 6. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 7. Gmina /gminna jednostka organizacyjna zainteresowana przystąpieniem do konkursu zgłasza chęć uczestnictwa poprzez wypełnienie oraz przesłanie „Formularza zgłoszeniowego” wraz
  z załącznikami na adres
 8. Do „Formularza zgłoszeniowego” należy dołączyć następujące załączniki:

1) Wypełniony i podpisany formularz „Oświadczenia”, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

2) Wypełniony i podpisany formularz „Zgody na przetwarzanie danych osobowych”, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu.

 1. Każda prezentacja powinna zawierać informację o nazwie konkursu, nazwę Gminy /gminnej jednostki organizacyjnej i tytuł pracy.
 2. Formularz zgłoszenia do konkursu opatrzony pieczątką i podpisem Wójta lub Kierownika gminnej jednostki organizacyjnej,  zawierający dane osoby do kontaktu, tytuł pracy i krótki opis pracy, należy dostarczyć
  do dnia 25 października 14 listopada 2019 r.  na adres e:mail:
  zgloszenia@pcpr.suwalski.pl lub

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, Świerkowa 60, 16-400 Suwałki

11. Prace konkursowe (prezentacje multimedialne) należy dostarczyć do Organizatora konkursu
do dnia 13 listopada 17 grudnia 2019 r. do sekretariatu PCPR (ul. Świerkowa 60, pokój nr 5) lub drogą e-mailową na adres: zgloszenia@pcpr.suwalski.pl.
12. Prace ocenione zostaną na spotkaniu podsumowującym konkurs w dniu 14 listopada  18 grudnia 2019 r. o godz. 12.00 
w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Suwałkach przez przedstawicieli zespołów interdyscyplinarnych Gmin z terenu powiatu suwalskiego,
zgodnie z następującymi kryteriami:

 • atrakcyjność, innowacyjność działań,
 • zgodność działań z potrzebami społeczności lokalnej,
 • zasięg oddziaływania,
 • poziom zaangażowania instytucji, organizacji, parafii,
 • możliwość wdrożenia tych działań w innych gminach.

 

 1. Przedstawiciele każdej Gminy wytypują 3 prace najbardziej inspirujące ich do wdrożenia w swoich Gminach.
 2. Nadesłane prace nie będą zwracane.
 3. Informacje dotyczące praw autorskich i ochrony danych:

1) Wszystkie prace konkursowe opracowane przez Uczestników konkursu mogą być opublikowane i udostępnione w materiałach edukacyjnych w ramach projektu „W trosce o bezpieczną i szczęśliwą rodzinę” oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem: http://projekt.pcpr.suwalski.pl, a także w publikacjach i broszurach przygotowywanych przez Organizatora.

2) Przekazanie opracowanych prac konkursowych i wyrażenie zgody na ich publikację w materiałach edukacyjnych w ramach projektu „W trosce o bezpieczną i szczęśliwą rodzinę” oraz na stronie internetowej Organizatora jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania nadesłanych prac lub ich części na wszystkich polach eksploatacji, tj.:

 1. a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 2. b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu;
 3. c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3) W przypadku przekazania zdjęć lub nagrań wideo obejmujących wizerunek osób trzecich, osoby zgłaszające pracę (przekazujące) składają oświadczenie o posiadaniu zgody tych osób na publikację ich wizerunku oraz o poinformowaniu tych osób o celach przetwarzania danych osobowych oraz prawach jakie im przysługują.

4) Wyrażenie zgody na wykorzystanie pracy jest dobrowolne, jednakże działalność podejmowana w związku z udziałem w konkursie i  jej wytwory będą podlegały konieczności udokumentowania w ramach realizacji projektu „W trosce o bezpieczną i szczęśliwą rodzinę”.

 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach konkursu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, zwane dalej PCPR. Można się z nami kontaktować pod adresem: ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki, e-mail: pcpr@powiat.suwalski.pl, tel.  87 565 92 80

2) W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki, e-mail: iod@powiat.suwalski.pl, tel. 87 565 92 00.

3) W związku z rekrutacją do konkursu oraz jego przeprowadzeniem, Organizator przetwarza dane osobowe osób reprezentujących Uczestnika konkursu, a także osób uwidocznionych w prezentacji multimedialnej oraz osób, które wykonały prace, bądź inne utwory w ramach konkursu, jak też osób, które dokonały prezentacji pracy konkursowej.

4) Organizator przetwarza dane osobowe ww. osób w następującym zakresie: dane osobowe osoby wytypowanej przez Gminę do kontaktu, takie jak: imię i nazwisko oraz adres e-mail, numer telefonu, dane jednostki organizacyjnej, wytworzone utwory, wizerunek.

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu pt. „W TROSCE O BEZPIECZNĄ I SZCZĘŚLIWĄ RODZINĘ – INSPIRACJE DLA GMIN” w ramach projektu „W trosce o bezpieczną i szczęśliwą rodzinę”. Będzie się to odbywało na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, a następnie na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO, w związku z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553).

6) Dane osobowe mogą być przetwarzane w ramach projektu „W trosce o bezpieczną i szczęśliwą rodzinę” również w celu organizacji, przygotowania i przeprowadzenia szkoleń, spotkań, czy też opracowania i upowszechniania materiałów edukacyjnych.

7) Dane osobowe mogą być udostępniane w ramach projektu „W trosce o bezpieczną i szczęśliwą rodzinę” również w celu promocji projektu i dokumentacji działań edukacyjnych na stronie internetowej pod adresem http://projekt.pcpr.suwalski.pl oraz w materiałach prasowych, a także podczas organizowanych przez PCPR wydarzeń (np. podanie do publicznej wiadomości danych osobowych laureatów konkursu, danych osobowych autorów prac). W przypadku przetwarzania danych osobowych osób niepełnoletnich do publikacji ich danych osobowych wymagana jest zgoda jego opiekuna prawnego.

8) Dane osobowe przetwarzane w postaci wizerunku osób, których wizerunek został uwidoczniony na zdjęciach, nagraniach wideo, przekazanych w ramach konkursu i dokumentujących podjęte działania, będziemy przetwarzać na podstawie wyrażonej przez te osoby zgody lub w przypadku osób niepełnoletnich na podstawie zgody wyrażonej przez ich opiekunów prawnych.

9) Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w ramach konkursu przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli realizacji i organizacji konkursu, ale również w celach archiwalnych – przez okres 10 lat, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia sprawy (okres przechowywania dokumentacji), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553).

10) Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, ma prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania tych danych, jeżeli są błędne lub nieaktualne, także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej, prawo ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

11) Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez PCPR na podstawie zgody, ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.

12) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwy udział w konkursie.

13) W trakcie przetwarzania Państwa danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 1. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

 

Regulamin konkursu  Formularz zgłoszeniowy  

Zał. Nr 1_oświadczenie  Zał. Nr 2_zgoda